Informácia o projekte

IT Škola

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk . www.minedu.sk

Názov projektu:

IT Škola na zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov ZŠ prostredníctvom gamifikácie

Trvanie projektu:
07/2021 – 12/2023

Kód projektu v ITMS2014+ :
312011ADP3

Kód výzvy:
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Operačný program:
Ľudské zdroje

Prioritná os:
Vzdelávanie

Konkrétny cieľ:
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Hlavné aktivity projektu:

Podpora žiakov ZŠ za účelom zlepšenia ich študijných výsledkov a kompetencií

Typ aktivity:

Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

Podaktivity projektu:

 1. HRA = nástroj na vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov základných škôl

Výstupy a výsledky podaktivity:

 • do aktivity sa zapoja 4 základné školy v rámci SR a 120 ich žiakov
 • realizácia krúžkov v trvaní 10 mesiacov (šk.roka) počas dvoch šk. rokov, v rámci mimoškolskej činnosti s cieľom zlepšenia
 • študijných výsledkov a kompetencií žiakov ZŠ
 • zvýšenie ťažkých zručností – IKT a grafických zručností absolventov vzdelávania
 • získanie mäkkých zručností (soft skills), ktoré v sebe zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať
 • a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu, zodpovednosť, pozitívne myslenie, sebamotivácia,
 • majú konkrétne výstupy svojej práce – napr. funkčný e-shop, hru alebo aplikáciu, ktorú môžu využiť spolužiaci a kamaráti, čím získavajú spätnú väzbu na svoju prácu
 1. Vzdelávanie pedagógov a odborný personál ZŠ

Výstupy a výsledky podaktivity:

 • do aktivity sa zapoja min. 2 základné školy v rámci SR
 • zvýšenie hard skills – IKT a grafických zručností absolventov vzdelávania
 • získanie mäkkých zručností (soft skills), ktoré v sebe zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať
 • a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu, zodpovednosť, pozitívne myslenie, sebamotivácia.
 1. Riadenie/ koordinácia projektu

Názov kurzu:

„E-commerce – Ako si úspešne založiť elektronický obchod“

Košice: 28  (26 žiakov, 2 učitelia)

Humenné: 17 žiakov

 

Závery

● Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo zlepšiť digitálne zručnosti účastníkov v oblasti grafického dizajnu, programovania a tvorby hudby  prostredníctvom vývoja jednoduchých digitálnych hier v prostredí Scratch.

● Účastníci programu sa oboznámili so základnými programátorskými konceptmi a konceptmi herného dizajnu a získali praktické zručnosti v práci v grafickom editore na tvorbu pixelovej grafiky, hudobnom editore a hernom softvéri na tvorbu hier, v ktorom si vytvorili dve jednoduché hry.

 

Účastníci prešli jednotlivými témami:

 

1. KOLO – jesenné

Košice

(11 – 14 rokov) – 22.11.2022 – 26.01.2023

 

Prešov

(08 – 10 rokov) – 08.11.2022 – 17.01.2023

 

Žilina

(08 – 10 rokov) – 21.11.2022 – 30.01.2023

 

16 lekcií:

 1. úvod, Gamisféra
 2. pixelová grafika
 3. základy programovania
 4. herný dizajn
 5. herná hudba
 6. platformovka – grafika
 7. platformovka – animácie
 8. platformovka – programovanie
 9. platformovka – level dizajn
 10. platformovka – hudba
 11. tamagotchi – grafika
 12. tamagotchi – animácia
 13. tamagotchi – programovanie
 14. tamagotchi – príbeh
 15. tamagotchi – hudba
 16. záver, vyhodnotenie

 

2. KOLO – jarné

Košice

(08 – 11 rokov) – 21.02.2023 – 16.05.2023

(12 – 14 rokov) – 16.02.2023 – 11.05.2023

 

Prešov

(08 – 11 rokov) – 07.02.2023 – 09.05.2023

(12 – 14 rokov) – 10.02.2023 – 05.05.2023

 

Žilina

(08 – 11 rokov) – 13.02.2023 – 22.05.2023

(12 – 14 rokov) – 3.02.2023 – 28.04.2023

 

11 lekcií:

 1. úvod, Gamisféra
 2. vektorová grafika
 3. základy programovania
 4. herný dizajn
 5. herná hudba
 6. platformovka – grafika
 7. platformovka – animácie
 8. platformovka – programovanie
 9. platformovka – level dizajn
 10. platformovka – hudba
 11. záver, vyhodnotenie

Počty detí, ktoré absolvovali kurzy IT ŠKOLA HRY

Prešov 36
Košice 16
Žilina 18
Spolu 70 detí

Galéria

3 prvé hry z IT Školy

Scratch

Rozprávková platforma
Vanessa S.

Zobraziť

Scratch

Vesmírna platformovka
Šimon V.

Zobraziť

GDevelop

Platformovka
Jakub

Zobraziť